Vergadering Provinciale Staten 24 juni 2022

Datum: 24 juni 2022
Starttijd: 09:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 20 mei 2022
  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten 20 mei 2022
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief burger van 9 mei 2022 over subsidie voor Oostkerk Middelburg - 150845
  2. Brief van Damen Legal van 17 mei 2022 inzake stikstof claim, advies verzoek informatie - 154179
  3. Brief CU Reimerswaal van 2 mei 2022 met aangenomen Motie Vreemd - Financiële compensatie ten gevolge van de concentratie PFAS in de Westerschelde - 160549
   1. Brief CU Reimerswaal van 2 mei 2022 met aangenomen Motie Vreemd - Financiële compensatie ten gevolge van de concentratie PFAS in de Westerschelde - 160549
   2. Brief (bijlage - mail Gemeente Reimerswaal) CU Reimerswaal van 2 mei 2022 met aangenomen Motie Vreemd - Financiële compensatie ten gevolge van de concentratie PFAS in de Westerschelde - 160549
  4. Brief Voorzitter van de 1e Kamer der Staten-Generaal van 31 mei 2022 over bezoek Provinciale Staten aan de 1e Kamer - 159755
  5. Brief UN Women Nederland, Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao en Zonta Nederland van 25 mei 2022 met Uitnodiging provincies Orange the World - 158007
  6. Brief Auditcommissie van 10 juni 2022 met Advies Jaarstukken 2021 en Voorjaarsnota 2022 - 145038
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 14 juni 2022 over Beantwoording vragen jaarstukken 2021 en voorjaarsnota 2022 - 165860
   1. Brief GS van 14 juni 2022 over Beantwoording vragen jaarstukken 2021 en voorjaarsnota 2022 - 165860
   2. Brief GS (bijlage - Jaarstukken 2021 beantwoording vragen) van 14 juni 2022 over Beantwoording vragen jaarstukken 2021 en voorjaarsnota 2022 - 165860
   3. Brief GS (bijlage - Voorjaarsnota 2022 beantwoording vragen) van 14 juni 2022 over Beantwoording vragen jaarstukken 2021 en voorjaarsnota 2022 - 165860
   1. Brief GS van 15 juni 2022 over Meicirculaire Provinciefonds 2022 - 166322
    1. Brief GS van 15 juni 2022 over Meicirculaire Provinciefonds 2022 - 166322
    2. Brief GS (bijlage - Meicirculaire Provinciefonds 2022) van 15 juni 2022 over Meicirculaire Provinciefonds 2022 - 166322
   1. Brief GS van van 21 juni 2022 over Motie naar slimme mobiliteit - 168206
    1. Brief GS van 21 juni 2022 over Motie naar slimme mobiliteit - 168206
    2. Brief GS (bijlage 1 - Motie van het lid De Hoop) van 21 juni 2022 over Motie naar slimme mobiliteit - 168206
    3. Brief GS (bijlage 2 - Kamerbrief in verband met Motie OV23) van 21 juni 2022 over Motie naar slimme mobiliteit - 168206
    4. Brief GS (bijlage 3 - Opinie artikel Trouw over OV) van 21 juni 2022 over Motie naar slimme mobiliteit - 168206
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Wijzigen Legesverordening provincie Zeeland 2018 - 155202
   1. Statenvoorstel Wijziging legesverordening Provincie Zeeland 2018- 155202
   2. Statenvoorstel (bijlage) Rapportage evaluatie) wijziging legesverordening en grondwaterverordening - 155202
   3. Brief GS van 17 mei 2022 over Legesverordening Zeeland - 155202
 8. Behandelstukken
  1. Jaarstukken 2021 en Voorjaarsnota 2022
   1. Statenvoorstel jaarstukken 2021 Provincie Zeeland - 144839
    1. Statenvoorstel Jaarstukken 2021 Provincie Zeeland - 144839
    2. Statenvoorstel (Bijlage - Jaarstukken 2021) Provincie Zeeland - 144839
    3. Statenvoorstel (Bijlage - 7e wijz. programmabegroting) Provincie Zeeland - 144839
    4. Statenvoorstel (Bijlage - Memorie van Toelichting) Provincie Zeeland - 144839
    5. Statenvoorstel (Bijlage - Specificatie jaarrekeningsaldo) Provincie Zeeland - 144839
    6. Statenvoorstel (Bijlage - Infographic) Provincie Zeeland - 144839
    7. Statenvoorstel (Bijlage - Accountantsverslag) Provincie Zeeland - met controleverklaring - 144839
    8. Brief GS van 19 april 2022 over aanbieding Statenvoorstel jaarstukken 2021 Provincie Zeeland - 144839
   2. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2022 - 144938
    1. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2022 - 144938
    2. Statenvoorstel (bijlage) Voorjaarsnota 2022 - 144938
    3. Statenvoorstel (bijlage) Beheerplan Natte infrastructuur - 144938
    4. Brief GS van 19 april 2022 Voorjaarsnota 2022 - 144938
   3. Ingediende moties en amendementen
    1. MOTIE 1 - GL, SP, PvdD, D66, PvdA - Hulploket voedselbossen Zeeland
    2. MOTIE 2 - GL, PvdA, SP, PvdD, D66 - Zeeland en het C02 budget
    3. MOTIE 3 - 50PLUS - Portefeuille Ouderen Beleid - INGETROKKEN
    4. MOTIE 4 - 50PLUS - Stikstof Reductie Zeeuwse Boeren
    5. MOTIE 5 - 50PLUS - Zeeuwse Ruimte voor Ruimte Regeling
    6. MOTIE 6 - PvdA, GL, PvdD - Beweegcrisis - INGETROKKEN
    7. MOTIE 7 - PvdA - Brede universiteit Zeeland - INGETROKKEN
    8. MOTIE 8 - PvdA, GL, PvdD, CU - Natuurinclusief bouwen - INGETROKKEN
    9. MOTIE 9 - PvdA, SGP, SP, 50PLUS, GL, PvdD - Openbaar vervoer
    10. MOTIE 10 - PvdA, GL, D66 - Verduurzaming Zeeuwse procesindustrie - INGETROKKEN
    11. MOTIE 11 - PvdD, GL, PvdA - Veehouderij en Gezondheid Omwonenden
    12. MOTIE 12 - VVD, D66, GL - Zeeuwse woonagenda - INGETROKKEN
    13. MOTIE 13 - herzien - VVD, D66, PvdA, CDA, GL - Cofinanciering regiodeals
    14. MOTIE 14 - herzien - VVD, GL, D66 - Slimme mobiliteit
    15. MOTIE 15 - VVD - Vergunning wet natuurbescherming garnalenvisserij - INGETROKKEN
    16. MOTIE 16, 2e herziene - SGP, CDA, ProZeeland, 50PLUS, PvZ, VVD, Lijst Bosch - Zeeuwse visserijsector
    17. MOTIE 17 - SGP, PvdA, VVD, CDA, GL - Behoud van geschenkwoningen Watersnoodramp 1953
    18. MOTIE 18 - SGP, PvdA, VVD, CDA, CU, GL - Stoomtrein Goes-Borsele
    19. AMENDEMENT 1 - gewijzigd - CU, PvdA, GL, PvdD, D66, SP, SGP - Slim langetermijnbeleid bermbeheer
    20. AMENDEMENT 2 - ProZeeland - Voorjaarsnota 2022
    21. MOTIE 19 - gewijzigd - FK, FvD, PvZ - Stikstof
    22. MOTIE 20 - ProZeeland - Hedwige ontpoldering
    23. MOTIE 21 - CDA, VVD, PvdA, Lijst Bosch, GL - Schone Schelde Verdrag
    24. MOTIE 22 - gewijzigd - CDA, VVD, CU, SGP, Lijst Bosch, PvZ - Nucleair (kennis)cluster Zeeland
    25. MOTIE 23 - CDA, VVD, GL, D66, CU, PvdA - Buurtbatterijen
    26. MOTIE 24 - CDA, VVD, GL, SGP, 50PLUS - Wonen CPO
    27. MOTIE 25 - CDA, SP, VVD, Lijst Bosch - Hedwigepolder
    28. MOTIE 26 - SP - Snel een bevolkingsonderzoek
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. MOTIE 27 - FK, FvD - Er is geen koolstofdioxideprobleem
  2. MOTIE 28 - FK, FvD - Er is geen stikstofprobleem
  3. MOTIE 29 - FK, FvD - Hedwigepolder nooit ontpolderen
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 12. Vervolg hamerstukken
  1. Statenvoorstel 8e wijziging begroting 2022 - 157546
   1. Statenvoorstel 8e wijziging begroting 2022 - Voorjaarsnota 2022 - 157546
   2. Statenvoorstel (bijlage - Doelstellingen) 8e wijziging begroting 2022 - Voorjaarsnota 2022 - 157546
   3. Brief GS van 24 mei 2022 over 8e wijziging begroting 2022 - 157546
 13. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 14. Sluiting
 15. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 24 juni 2022
 16. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief GS van 10 mei 2022 over Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen Zeeland - 151275
   1. Brief GS van 10 mei 2022 over Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen Zeeland - 151275
   2. Brief GS (bijlage - Jaarstukken) van 10 mei 2022 over Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen Zeeland - 151275
  2. Brief bedrijven Yerseke-Kruiningen van 31 mei 2022 inzake plan Zanddijk - 161174
 17. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - SP - Ambulances Zeeland - 290 - 143750
  2. Antwoorden Statenvragen - PvZ - Hedwigeproject - 293 - 153288
  3. Antwoorden Statenvragen - VVD - Westerscheldevisie - 289 - 133916
  4. Antwoorden Statenvragen - ProZeeland - Thorium centrale - 292 - 136534
 18. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
 19. Statenvragen en antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 46) statenvragen
   1. Statenvragen (art. 46) PvdA van 15 juni 2022 en antwoorden GS - Biologische inkoop - 166422
    1. Statenvragen (art. 46) PvdA van 15 juni 2022 - Biologische inkoop - 166422
    2. Antwoorden art. 46-vragen PvdA - Biologische inkoop - 166422
   1. Statenvragen (art. 46) PvdA van 15 juni 2022 en antwoorden GS - Landspiegeldaling - 166421
    1. Statenvragen (art. 46) PvdA van 15 juni 2022 - Landspiegeldaling - 166421
    2. Antwoorden art. 46 vragen - PvdA - Landspiegeldaling - 166421

Laatste wijziging 27-06-2022 06:00:16