Vergadering Provinciale Staten 20 mei 2022

Datum: 20 mei 2022
Starttijd: 09:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 1 april 2022
  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten 1 april 2022
 5. Ingekomen stukken
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel 6e Begrotingswijziging 2022 provincie Zeeland - 136392
   1. Statenvoorstel 6e begrotingswijziging 2022 - 136392
   2. Statenvoorstel (bijlage - Memorie van toelichting 6e begrotingswijziging 2022 - 136392
   3. Statenvoorstel (bijlage - gewijzigde doelstellingen) 6e begrotingswijziging 2022 - 136392
   4. Brief GS van 29 maart 2022 over statenvoorstel - 6e begrotingswijziging 2022 - 136392
   5. Vragen 50PLUS en antwoorden over Statenvoorstel 6e Begrotingswijziging 2022 provincie Zeeland - 136392
  2. Statenvoorstel Wob verzoek Planontwikkeling Perkpolder - 145433
   1. Statenvoorstel Wob verzoek Planontwikkeling Perkpolder - 145433
   2. Brief GS van 19 april 2022 Wob verzoek Planontwikkeling Perkpolder - 145433
  3. Statenvoorstel Afsluiten definitie- en ontwerpfase N290 Traverse Kapellebrug - 135634
   1. Statenvoorstel Afsluiten definitie- en ontwerpfase N290 Traverse Kapellebrug - 135634
   2. Statenvoorstel (bijlage - Projectplan) Afsluiten definitie- en ontwerpfase N290 Traverse Kapellebrug - 135634
   3. Statenvoorstel (bijlage - definitief ontwerp-blad 1) Afsluiten definitie- en ontwerpfase N290 Traverse Kapellebrug - 135634
   4. Statenvoorstel (bijlage - definitief ontwerp-blad 2) Afsluiten definitie- en ontwerpfase N290 Traverse Kapellebrug - 135634
   5. Statenvoorstel (bijlage - definitief ontwerp-blad 3) Afsluiten definitie- en ontwerpfase N290 Traverse Kapellebrug - 135634
   6. Statenvoorstel (bijlage - Toelichting op Ontwerp) Afsluiten definitie- en ontwerpfase N290 Traverse Kapellebrug - 135634.
   7. Statenvoorstel (bijlage - Eindfasedocument) Afsluiten definitie- en ontwerpfase N290 Traverse Kapellebrug - 135634
   8. Brief GS van 29 maart 2022 over N290 Traverse Kapellebrug - 135634
  4. Statenvoorstel Vaststellen fractievergoedingen 2021 - 149855
   1. Statenvoorstel Vaststellen Fractievergoedingen 2021 - 149855
   2. Statenvoorstel (bijlage - rapport EY) vaststellen fractievergoedingen 2021 - 149855
  5. Statenvoorstel Rekenkamerbrief gevolgen Covid-19 op het bestuurlijk proces, reconstructie en analyse - 52804
  6. Statenvoorstel WOO mandaat en ondermandaat 2022 - 148966
   1. Statenvoorstel WOO mandaat en ondermandaat 2022 - 148966
   2. Statenvoorstel (bijlage) - Ontwerp Woo mandaat 2022 - 148966
  7. Brief PS (concept) met zienswijze inzake ontwerpbegroting RUD Zeeland 2023 - 126491
   1. Brief (concept) aan RUD Zeeland van 20 mei 2022 over Zienswijze begroting RUD Zeeland 2023. - 126491
   2. Brief GS van 8 maart 2022 over ontwerpbegroting RUD Zeeland 2023 - 126491
   3. Brief GS (bijlage - concept voorstel AB) van 8 maart 2022 over ontwerp begroting RUD Zeeland 2023 - 126491
   4. Brief GS (bijlage - ontwerp begroting 2023) van 8 maart 2022 over ontwerp begroting RUD Zeeland 2023 - 126491
   5. Brief GS (bijlage - advies begeleidingscommissie ) van 8 maart 2022 over ontwerp begroting RUD Zeeland 2023 - 126491
   6. Brief GS (bijlage - brief RUD Zeeland) van 8 maart 2022 over ontwerp begroting RUD Zeeland 2023 - 126491
 8. Behandelstukken
  1. Statenvoorstel wijziging Omgevingsverordening 2018 - 135666
   1. Statenvoorstel wijziging Omgevingsverordening 2018 - 135666 - HERZIEN
   2. Statenvoorstel (bijlage - Provinciaal Blad bij brief herzien) Wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018 - 135666
   3. Brief GS van 29 maart 2022 over statenvoorstel wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018 - 135666
  2. Statenvoorstel benoemen nieuw lid Auditcommissie - 148998
  3. Statenvoorstel benoemen plv. voorzitter commissie Bestuur - 151279
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 20 mei 2022
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. E-mail OZO van 29 maart 2022 over brief aan griffiers en (in)formateurs gemeenten - 136094
   1. E-mail OZO van 29 maart 2022 over brief aan griffiers en (in)formateurs gemeenten - 136094
   2. E-mail (bijlage - brief OZO) van 29 maart 2022 over brief aan griffiers en (in)formateurs gemeenten - 136094
  2. Brandbrief GGA's van 13 april 2022 over gebiedsgerichte aanpak - 143618
   1. Brandbrief GGA's van 13 april 2022 over gebiedsgerichte aanpak - 143618
   2. Brandbrief GGA's (bijlage - Overijssel) van 13 april 2022 over gebiedsgerichte aanpak - 143618
   3. Brandbrief GGA's (bijlage - LTO Noord) van 13 april 2022 over gebiedsgerichte aanpak - 143618
   4. Brandbrief GGA's (bijlage - Flevoland) van 13 april 2022 over gebiedsgerichte aanpak - 143618
   5. Brandbrief GGA's (bijlage - Gelderland) van 13 april 2022 over gebiedsgerichte aanpak - 143618
   6. Brandbrief GGA's (bijlage- Drents Landbouw Collectief) van 13 april 2022 over gebiedsgerichte aanpak - 143618
   7. Brandbrief GGA's (bijlage - Friesland) van 13 april 2022 over gebiedsgerichte aanpak - 143618
   8. Brandbrief GGA's (bijlage - Groningen) van 13 april 2022 over gebiedsgerichte aanpak - 143618
  3. E-mail directie North Sea Port van 20 april 2022 over Conflict Oekraïne – Rusland; vervolg - 129627
  4. E-mail burger van 4 mei 2022 over artikel Hedwigepolder in de PZC - 149597
   1. E-mail burger van 4 mei 2022 over artikel Hedwigepolder in de PZC - 149597
   2. E-mail burger (bijlage - PZC artikel) van 4 mei 2022 over artikel Hedwigepolder in de PZC - 149597
  5. Brief SER Zeeland van 5 mei 2022 over ontbinding SER Zeeland (met bijlagen) - 149990
  6. Brief Actiegroep Poldertracé van 9 mei 2022 over WOO verzoek GS besluit inzake onderzoek Normering Regionale Waterkeringen - 151175
   1. Brief van Actiegroep Poldertracé van 9 mei 2022 over WOO verzoek GS besluit inzake onderzoek Normering Regionale Waterkeringen - 151175
   2. Brief (bijlage-Nieuwsbrief) van Actiegroep Poldertracé van 9 mei 2022 over WOO verzoek GS besluit inzake onderzoek Normering Regionale Waterkeringen - 151175
  7. Brief Actiegroep Poldertracé van 9 mei 2022 over WOO verzoek GS besluit inzake bestemming huidige dijken - 151176
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - VVD - digitale veiligheid - 120056 - 278
  2. Antwoorden Statenvragen - PvdD - uitstoot gevaarlijke stoffen -124518 - 279
  3. Antwoorden Statenvragen - 50PLUS - Wateroverlast Sluiskil - 122440 - 280
  4. Antwoorden Statenvragen - GL - geen overeenstemming over snijden zeegroenten - 127616 - 282
  5. Antwoorden Statenvragen - PvdA - Deltaweg - 127052 - 283
  6. Antwoorden Statenvragen - FK, FvD - voedselproductie - 136887 - 286
  7. Antwoorden Statenvragen - D66 - Dijkversterking Hansweert - 135964 - 287
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 18-05-2022 21:15:17