Overzicht subsidieregelingen

Op deze pagina vindt u de subsidiemogelijkheden van de Provincie Zeeland en een overzicht van Europese subsidieregelingen. 

Provinciale subsidieregelingen:

Europese subsidieregelingen:

 • Just Transition Fund
  Het Just Transition Fund (JTF) is een Europees fonds dat bedrijven en organisaties in staat stelt om aan te haken bij de overgang naar een klimaatneutraal Europa.
 • Interreg B
  Europese subsidieprogramma's voor projecten van overheden, kennisinstellingen en in mindere mate bedrijven. Het Interreg B-programma bestaat uit de onderdelen Interreg Noordzee, Interreg Noordwest-Europa en Interreg Europe. 
 • POP3
  Het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 geeft subsidie voor plattelandsontwikkeling.
 • POP3; Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen, water
  Subsidie voor landbouwers die willen investeren in innovatie en modernisering van het waterbeheer van hun agrarische bedrijf.
 • POP3; Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen (niet water)
  ​Subsidie om landbouwers te stimuleren om te investeren in innovatie en modernisering voor verduurzaming van het agrarische bedrijf.
 • POP3; Subsidie Jonge Landbouwersregeling (JOLA)​
  Subsidie voor jonge landbouwers (onder de 41 jaar) die na bedrijfsovername willen investeren in verduurzaming van hun bedrijven.
 • POP3; Niet-productieve investeringen water 2020
  Subsidie voor niet-productieve investeringen, dat wil zeggen op investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben, in het landelijk gebied.
 • POP3; Niet-productieve investeringen biodiversiteit, natuur en landschap 2022
  Met deze subsidiemaatregel wil de Provincie Zeeland bevorderen dat Zeeuwse partijen gaan investeren in herstel (of het scheppen) van de biodiversiteit, natuur en landschap in Zeeland.
 • POP3; Niet-productieve investeringen water, internationale doelen
  Subsidie voor niet-productieve investeringen in het landelijk gebied van Zeeland die betrekking hebben op de (her)inrichting, of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen.
 • POP3; LEADER-projecten Midden- en Noord-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen
  LEADER heeft subsidie beschikbaar waarmee lokale (Zeeuwse) initiatieven en goede ideeën die de leefbaarheid op het platteland vergroten, ondersteund kunnen worden.
 • POP3; Regeling trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Provincie Zeeland
  Subsidie voor iedereen die een duurzamere landbouw wil bevorderen door het geven van demonstraties, het verzorgen van trainingen, workshops of onderlinge coaching aan een groep van landbouw­onder­nemers.
 • POP3; Subsidieregeling Samenwerking voor Innovatie Zeeland
  Subsidiemaatregel voor projectmatige samenwerkingsverbanden in de agrarische sector, gericht op uitvoering van een innovatief project.
 • Scheldemondfonds
  Subsidies voor kleinschalige, grensoverschrijdende projecten van publieke organisaties in Euregio Scheldemond.
 • OP Zuid
  Gezamenlijk subsidieprogramma van Limburg, Noord-Brabant en Zeeland met technologische thema’s.
 • Interreg 2 Zeeën
  Het Interreg VA 2 Zeeën programma subsidieert projecten langs het Kanaal en de Noordzee van Engeland, Vlaanderen, Frankrijk en Nederland (tot aan Texel)
 • Horizon Europe
  Het EU-subsidieprogramma Horizon Europe is bedoeld voor innovatie en onderzoek waarin kennis wordt gevaloriseerd. Dat wil zeggen: de opgedane kennis moet omgezet kunnen worden in commercieel haalbare producten, processen of diensten.
 • Interreg V Vlaanderen-Nederland
  Het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert in het lopende programma (programma V) grensoverschrijdende projecten die inzetten op innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt.
 • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)
  Europese subsidies voor projecten in de visserij en aquacultuur.
 • MIT Zuid
  Zeeuwse MKB'ers kunnen gebruik maken van de subsidieregeling MIT Zuid, wat staat voor MKB Innovatiestimulering Topsectoren in Zuid-Nederland. De subsidie is voor het stimuleren van innovatie in het MKB door middel van haalbaarheidsonderzoeken en Research & Development samenwerkingsprojecten.
 • LIFE
  LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. LIFE is er voor overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s).

Voor meer informatie over Europese Regelingen kunt u terecht bij het Europaloket.