MIT Zuid

Zeeuwse MKB'ers (ondernemers in het midden- en kleinbedrijf) kunnen gebruik maken van de subsidieregeling MIT Zuid. Die naam staat voor 'MKB Innovatiestimulering Topsectoren in Zuid-Nederland'. De subsidie is bedoeld voor het aanmoedigen van vernieuwing in het MKB door middel van haalbaarheidsonderzoeken en samenwerkingsprojecten op het gebied van Research & Development (onderzoek en ontwikkeling).

logos MIT Zuid en EZ naast elkaar

Nieuwe MIT Zuid-regeling 2021

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de twaalf Provincies hebben besloten om de MIT Zuidregeling ook in 2021 weer open te stellen. Dit besluit werd afgestemd met de Topsectoren en MKB-Nederland.

Begin maart werd een regeling opengesteld voor kennisvouchers, op 20 april werd een regeling voor Haalbaarheidsprojecten opengesteld, en op 1 juni startte de regeling voor samenwerkingsprojecten op het gebied van Research & Development (onderzoek en ontwikkeling). Deze openstellingen zijn inmiddels gesloten.

Op deze webpagina kunt u daar meer over lezen.

De nieuwe MIT Zuid-regeling 2021

Zoals het landelijke innovatiebeleid zich aanpast aan de ontwikkelingen, zo past ook de MIT Zuid-regeling zich aan.

Regionaal hebben veel Provincies hun economisch beleid aangepast aan de uitdagingen van nu. Gezamenlijk hebben zij een nieuw werkplan uitgewerkt, de zogeheten Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3). Met zo'n gezamenlijk werkplan is het mogelijk om in alle regio's dezelfde regelingen toe te passen. 

Openstellingen in 2021: 20 april (haalbaarheidsprojcten) en 1 juni (Research & Development) t/m 9 september. GESLOTEN.

De regeling voor haalbaarheidsprojecten, met een maximale subsidie van 3.630.060 euro, werd opengesteld volgens het principe van ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt'. Deze openstelling duurde van 20 april t/m 9 september 2021. 

De regeling voor Research & Development (Onderzoek & Ontwikkeling) Samenwerkingsproject, had een maximale subsidie van 8.470.140 euro. Deze regeling duurde van 1 juni 2021 t/m 9 september 2021.

Details over deze regelingen (waarvoor kan de subsidie worden aangevraagd, voor wie is de regeling bestemd enz.) vindt u op:

Nieuwe regelingen kunnen inhoudelijk afwijken van de vorige

Als u als MKB’er een aanvraag wilt indienen, is het goed om er rekening mee te houden dat de regeling nu vooral op maatschappelijke vernieuwing gericht is. In de vorige periode was dat anders. 

Stimulus

Ook op de website van Stimulus www.stimulus.nl/mit-zuid/ en op de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) vindt u uitgebreide informatie over de MIT Zuid-regeling.

Veel Zeeuwse MKB'ers kregen subsidie

Er zijn veel Zeeuwse bedrijven die voor hun projecten MIT Zuid-subsidie ontvingen. U leest er meer over op de website van Stimulus.

Begeleiding door Impuls Zeeland

Voor een goede voorbereiding en begeleiding van subsidieaanvragen kunt als ondernemer terecht bij NV Economische Impuls Zeeland (kortweg: Impuls Zeeland).  U leest daar meer over in de paragraaf 'Frontoffice'. Zie ook de contactgegevens onder aan deze pagina.

Wie kan subsidie aanvragen?

De subsidie is bedoeld voor ondernemers uit het MKB in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg of voor activiteiten die in Zuid-Nederland plaatsvinden.

Frontoffice in Zeeland: sleutel tot succes

Impuls Zeeland helpt u en uw subsidieadviseur bij het verbeteren van uw projectplan. Zij helpen u ook om ervoor te zorgen dat uw projectplan zo goed mogelijk aansluit bij de regeling. 

U kunt uw aanvraag indienen bij Stimulus Programmamanagement. Zij zorgen voor de praktische uitvoering van de regeling.

Begeleiding van subsidieaanvragen

Hiervoor kunt u terecht bij Rosco Ephraïm van Impuls Zeeland. U kunt ook contact opnemen met de programmamanager voor MIT Zuid van de Provincie Zeeland, Leon Verlinde. Hun gegevens vindt u onderaan deze pagina.

Contact

Provincie Zeeland: Leon Verlinde 
+31 118 631218
lc.verlinde@zeeland.nl

Impuls Zeeland: Rosco Ephraïm
+31 6 3067 7186
roscoephraim@impulszeeland.nl

Leon Verlinde en Europese vlag