Nu ter inzage

Regelmatig liggen er ontwerpbesluiten, beheerplannen en andere documenten ter inzage bij de Provincie. Dat betekent dat u deze documenten kunt bekijken. Bekijk hieronder de onderwerpen die op dit moment digitaal ter inzage liggen.

Abdijplein
Ontwerp Omgevingsverordening 2021
Onderdeel uitklappen inklappen

Op 21 december 2021 hebben Gedeputeerde Staten een ontwerp Omgevingsverordening Zeeland vastgesteld voor inspraak.

Provinciale Staten moeten op grond van de Omgevingswet (verwachte inwerkingtreding: 1-7-2022) één omgevingsverordening vaststellen, waarin alle provinciale regels over de fysieke leefomgeving zijn opgenomen. De invulling hiervan is de Omgevingsverordening Zeeland.

Ter inzage

De ontwerp Omgevingsverordening Zeeland ligt vanaf 11 januari tot en met 21 februari 2022 ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg. U kunt het document ook hieronder downloaden.

- Ontwerp Omgevingsverordening Zeeland

Bijlage met werkingsgebieden in Omgevingsverordening Zeeland

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland. Schriftelijke zienswijzen kunnen, voorzien van adresgegevens en motivering, worden ingediend bij Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Voor mondelinge zienswijzen kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met de Provincie Zeeland op 0118-631011. In plaats van toezending per brief kunt u, gedurende de hierboven genoemde termijn, uw opmerkingen per e-mail sturen aan omgevingsvisie@zeeland.nl.

Wijzigingen ten opzichte van eerste ontwerp Omgevingsverordening Zeeland

De omgevingsverordening is ondersteunend aan de in november 2021 vastgestelde Zeeuwse Omgevingsvisie. Een eerste versie van de ontwerp Omgevingsverordening Zeeland is in september 2021 ter inzage gelegd. Er zijn toen zienswijzen ingediend over ontbrekende kaarten. Deze kaarten zijn nu toegevoegd. Daarnaast is het onderdeel verblijfsrecreatie aangepast naar aanleiding van vaststelling van de Gebiedsvisie Veerse Meer. Omdat dit aanzienlijke aanpassingen zijn, hebben Gedeputeerde Staten besloten nu een tweede versie van de Ontwerp Omgevingsverordening ter inzage te leggen. Dit geeft iedereen de gelegenheid om ook op de nieuwe onderdelen te reageren.
De wijzigingen ten opzichte van de eerste ontwerp Omgevingsverordening zijn te vinden in de Nota van Antwoord eerste ontwerp Omgevingsverordening Zeeland. Dit document kunt u hieronder downloaden.

- Nota van Antwoord eerste ontwerp Omgevingsverordening Zeeland

Zeeuwse Omgevingsvisie
Onderdeel uitklappen inklappen

Op 12 november 2021 hebben Provinciale Staten van Zeeland de Zeeuwse Omgevingsvisie vastgesteld. De Zeeuwse Omgevingsvisie is een strategische langetermijnvisie voor Zeeland en beschrijft de volle breedte van de leefomgeving en alle andere onderwerpen die van belang zijn voor de toekomst van Zeeland.  

De visie kan hieronder worden ingezien en gedownload en ligt ter inzage in het Provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg.

Tegen de inhoud van de Zeeuwse Omgevingsvisie kan geen beroep worden aangetekend.

- Deel A Zeeuwse Omgevingsvisie

- Deel B Zeeuwse Omgevingsvisie

In het Provinciaal Blad van de Provincie worden documenten genoemd die op een andere manier ter inzage gelegd worden.