Nu ter inzage

Regelmatig liggen er ontwerpbesluiten, beheerplannen en andere documenten ter inzage bij de Provincie. Dat betekent dat u deze documenten kunt bekijken. Bekijk hieronder de onderwerpen die op dit moment digitaal ter inzage liggen.

Abdijplein
Projectplan Dijkversterking Hansweert
Onderdeel uitklappen inklappen

Bij de laatste beoordeling op veiligheid is de primaire waterkering bij Hansweert-Willem Annapolder (tussen dijkpaal 244,5: het sluizencomplex Hansweert, en dijkpaal 290: de Kapellebank) afgekeurd. Om de waterkering weer aan de veiligheidsnormen te laten voldoen zijn over een lengte van 5150 meter maatregelen nodig. Het doel is om uiterlijk in 2028 een veilige waterkering te realiseren die voldoet aan de nieuwe normering, passend in de omgeving.

Gecoördineerde procedure

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 5 juli 2018 besloten op dit project artikel 5.8 van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dat betekent dat Gedeputeerde Staten de besluiten, die voor de uitvoering van het project nodig zijn, op gecoördineerde wijze zullen voorbereiden.

Ontwerp besluiten

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben, mede op grond van artikel 5.12 van de Waterwet, van 8 juli tot en met 18 augustus 2021 het ontwerpprojectplan Waterwet, de ontwerp vergunning Wet natuurbescherming, de ontwerpbestemmingsplannen van de gemeenten Kapelle en Reimerswaal, de milieueffectrapportage met de bijbehorende stukken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode zijn tien zienswijzen ingediend. De beantwoording van de zienswijzen is opgenomen in de Nota van zienswijzen. Drie zienswijzen hebben geleid tot de volgende aanpassingen van stukken:

  • In het ontwerpprojectplan Waterwet staat de dam van het perceel Gemeente Kapelle, sectie S, nummer 890 niet op de juiste positie ingetekend. Dit is in de tekeningen bij het definitieve projectplan Waterwet gecorrigeerd;
  • Het wandelpad naast Pluimpot 22, achter Boomdijk 47 in Hansweert wordt 3 meter opgeschoven, zodat er tussen het wandelpad en de tuin van de indiener van de zienswijze een groenstrook van 3 meter komt te liggen. Dit is aangepast in bijlage 5 van het Projectplan.
  • In het ontwerpprojectplan Waterwet staat een niet correct aantal bomen. Dit aantal is minder en is aangepast in het definitieve projectplan Waterwet.

Tevens zijn in de Nota van zienswijzen ambtshalve wijzigingen opgenomen.

Met het oog op de ruimtelijke consequenties en landschappelijke, natuur- en culturele waarden is voor het projectplan een Milieueffectrapport (MER) is opgesteld. De Commissie m.e.r. heeft op 6 september 2021 haar toetsingsadvies over het MER uitgebracht. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie m.e.r. is het MER (en de Passende Beoordeling) aangevuld.

De Nota van zienswijzen en de definitieve versie van de milieueffectrapportage worden gelijktijdig met alle definitieve besluiten ter inzage gelegd tijdens de beroepstermijn.

Definitieve besluiten

De algemene vergadering van het waterschap Scheldestromen heeft het projectplan op 27 januari 2022 gewijzigd vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben het projectplan Dijkversterking Hansweert goedgekeurd op 15 maart 2022.

Voor de uitvoering van het projectplan hebben de gemeenteraden van Kapelle en Reimerswaal, beide op 22 februari 2022, het bestemmingsplan voor ieders eigen grondgebied gewijzigd vastgesteld.

Op 21 december 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland het besluit voor de Wet natuurbescherming (de natuurvergunning) voor de dijkversterking gewijzigd vastgesteld.

Ter inzage

Het goedkeuringsbesluit wordt van donderdag 31 maart tot en met woensdag 11 mei 2022 ter inzage gelegd, samen met het vaststellingsbesluit van de algemene vergadering van het waterschap, het projectplan, de vergunning wet Natuurbescherming, de vastgestelde bestemmingsplannen van de gemeenten Kapelle en Reimerswaal, de Nota van zienswijzen, het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage, de milieueffectrapportage, en bijbehorende stukken.

De stukken zijn te raadplegen op de volgende locaties:

Hieronder op de Provinciale website van Zeeland:

Op werkdagen kunnen de stukken worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:

  • Waterschap Scheldestromen, kantoren Kanaalweg 1 te Middelburg en Kennedylaan 1 te Terneuzen
  • Gemeente Kapelle, Kerkplein 1 te Kapelle
  • Gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen
  • Provincie Zeeland, Abdij 6 te Middelburg.

Bovengenoemde stukken zijn ook digitaal in te zien via https://www.officielebekendmakingen.nl/. De bestemmingsplannen zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0678.buitengebiedHZ007-VAST (gemeente Kapelle) en NL.IMRO.0703.01HaBPDijk-va01 (gemeente Reimerswaal).

Beroep

Gedurende de beroepstermijn van donderdag 31 maart tot en met woensdag 11 mei 2022 kan een ieder die een zienswijze heeft ingediend beroep instellen tegen het besluit tot goedkeuring van het vastgestelde projectplan en de overige definitieve besluiten. Beroep staat ook open voor een belanghebbenden die geen zienswijze hebben ingediend.

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift moet voldoen aan de inhoudsvereisten zoals aangegeven in artikel 6.5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/.

Crisis- en herstelwet

Het projectplan en de onderliggende besluiten vallen onder de Crisis- en herstelwet. Ingevolge deze Wet en het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet dienen de beroepsgronden op straffe van niet ontvankelijkheid in het beroepschrift te worden opgenomen en kunnen deze na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld. Dit betekent dat het indienen van een zogenaamd “pro forma” beroepschrift niet mogelijk is. De reden(en) waarom beroep wordt ingesteld, moeten bij het beroepschrift vermeld worden.

Verzoek om voorlopige voorziening

Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van het projectplan, de bestemmingsplannen, de vergunning wet Natuurbescherming en het goedkeuringsbesluit niet. Degene die beroep instelt, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen, indien sprake is van onverwijlde spoed op de betrokken belangen.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan:

Raad van State
T.a.v. de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag.

Griffierecht

Voor het instellen van beroep en het eventueel indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw P. Smits, e-mail p.smits@zeeland.nl of telefoon (0118) 63 1011

Ontwerp planwijziging 2022 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en ontwerp wijzigiging Omgevingsverordening 2021
Onderdeel uitklappen inklappen

Op 15 maart 2022 hebben Gedeputeerde Staten de Ontwerp planwijziging 2022 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld voor inspraak en advies.
 

Het Natuurbeheerplan Zeeland bevat de begrenzing van natuurgebieden en agrarische beheergebieden van het Natuurnetwerk Zeeland en dient onder andere voor de subsidiëring van het natuurbeheer via het Subsidiestelsel natuur en landschap (SNL). De ontwerp planwijziging bevat wijzigingen in de begrenzing van enkele bestaande en nieuwe natuurgebieden, wijzigingen van beheertypen en ambitietypen van enkele bestaande en nieuwe natuurgebieden, wijziging van de kaart verdrogingsgevoelige beheertypen, wijziging van de begrenzing Open akker, samenvoeging van de leefgebiedkaarten Droge en Natte dooradering, begrenzing van een nieuwe Categorie klimaatmaatregelen en nieuwe beleidsregels voor onder andere bosontwikkeling binnen het Natuurnetwerk Zeeland. Bij de planwijziging wijzigen GS tevens de begrenzing van de in de bijlagen 9, 10, 11 (Natuurnetwerk) en 15 (verdrogingsgevoelige natuurgebieden) aangeduide gebieden van de Omgevingsverordening Zeeland 2018. In verband hiermee hebben GS tevens een ontwerpbesluit tot wijziging van de Omgevingsverordening 2018 vastgesteld.

Ter inzage
De Ontwerp planwijziging 2022 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en het Ontwerpbesluit tot wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 in verband met de wijziging van de bijlagen 9, 10, 11 en 15 liggen vanaf 28 maart tot en met 8 mei 2022 ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg en op de gemeentehuizen in Zeeland en kunnen verder hieronder worden ingezien gedownload. De bijbehorende kaarten kunnen in deze periode in detail worden bekeken via de provinciale website op: https://kaarten.zeeland.nl/map/natuur_landschap en www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland. Schriftelijke zienswijzen kunnen, voorzien van adresgegevens en motivering, worden ingediend bij Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.
Voor mondelinge zienswijzen kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met Provincie Zeeland op 0118-631011.

- Ontwerp planwijziging 2022
Wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018

In het Provinciaal Blad van de Provincie worden documenten genoemd die op een andere manier ter inzage gelegd worden.