Nieuwe natuur Westerschelde dezelfde kwaliteit als bestaande natuur

26 november 2021
|
Nieuws
luchtfoto van Hedwige-Prosperpolder met op de voorgrond het Sieperdaschor

Provincie Zeeland heeft aan kennisinstituut Deltares gevraagd inzicht te geven in de mogelijke effecten en risico’s van PFAS op de natuurontwikkeling in de Westerschelde. Daaruit blijkt dat de natuurkwaliteit van nu nog aan te leggen buitendijkse natuurgebieden zeker gelijkwaardig zal zijn aan de kwaliteit van de huidige buitendijkse natuurgebieden.

Dat bevestigen recente data van zwevend stof in en langs de Westerschelde. Deze nieuwe natuur ontstaat namelijk door sedimentatie van het genoemde zwevende stof, die optreedt door eb en vloed. Wel blijft het van belang om de concentraties PFAS in de Westerschelde omlaag te brengen door PFAS bij de bron aan te pakken, waar Zeeland zich met het Rijk en Vlaanderen voor inzet, zodat de kwaliteit van het bestaande en nieuwe natuurgebied verder verbetert.

Het gaat niet goed met de natuur en biodiversiteit in het Schelde-estuarium. De schorren en slikken staan onder grote druk en dreigen te verdwijnen. Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen en de natuur te herstellen, moet de Westerschelde weer meer ruimte krijgen. Daarom werkt Provincie Zeeland, in opdracht van het Rijk, aan een aantal projecten (waaronder het Hedwige-Prosperproject) in en langs de Westerschelde. Deltares geeft aan dat het meeste slib uit de Westerschelde van oorsprong komt uit zee. Dit slib is minder vervuild dan slib dat afkomstig is uit het stroomgebied van de Schelde. Alleen dicht bij de grens komt een substantieel percentage slib niet uit zee.

Scheldeschorren

Het water komt de Hedwige straks binnen via de uitgegraven geulen en over de Scheldeschorren. Die worden daarvoor afgegraven. Een deel van deze grond wordt hergebruikt in het project. Het deel dat is vervuild met allerlei stoffen, waaronder PFAS, gaat naar het Rijksdepot Hollands Diep. Deze verontreiniging wordt dus zorgvuldig verwijderd en afgevoerd. Deltares adviseert in haar notitie om extra onderzoek te doen naar de gevolgen van erosie van de diepere lagen (onder de laag die wordt afgegraven) als het water de Hedwige instroomt.

Zwevend stof

Het belangrijkste is de kwaliteit van het zwevend stof, dat zal met name de toekomstige laag in de Hedwige bepalen. De geulen worden uitgegraven, de schorren worden verlaagd. Daarmee is de erosie in ieder geval voor het allergrootste deel ondervangen. Of er daarnaast nog rekening gehouden moet worden met extra erosie, wordt nog extra onderzocht en op basis daarvan wordt bepaald wat er nodig is.

Vers aangeslibd materiaal

De tweede aanbeveling gaat over aanvullende metingen gericht op de kwaliteit van vers aangeslibd materiaal, vooral van nabij de Vlaams-Nederlandse grens. Provincie Zeeland bekijkt in overleg met Rijkswaterstaat als beheerder van de Westerschelde hoe invulling gegeven kan worden aan deze aanbeveling en dit kan worden gemonitord.

De Deltares-rapporten en andere informatie over het PFAS-dossier vindt u op www.zeeland.nl/pfas.